Regulamin Agenta

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI"ASEKUREO" NA RZECZ OFERENTÓW

  

ASEKUREO jest serwisem internetowym prowadzonym pod adresem www.asekureo.pl przez 4-life Sp. z o.o. (dalej: Usługodawca), ul. Świętojańska 100/1, 81-388 Gdynia, NIP 9581679014, Regon 366854052, o kapitale zakładowym 25000,00 PLN, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000670042 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Serwis prowadzony jest w języku polskim pod adresem www.asekureo.pl.

 

§ 1

DEFINICJE

 

ASEKUREO– usługa dla zainteresowanych zakupem polisy (zawarciem umowy ubezpieczenia) oraz podmiotów oferujących produkty ubezpieczeniowe. Usługa umożliwia Użytkownikowi, na podstawie opublikowanego w portalu www.asekureo.pl Zapytania, otrzymanie i porównanie ofert od Oferentów oraz kontakt z nimi. Oferentom usługa umożliwia pozyskiwanie klientów. Usługa dostępna jest na stronie www.asekureo.pl, zlokalizowanej na domenach należących do Usługodawcy oraz poprzez obsługę telefoniczną.

Oferent: agent ubezpieczeniowy, który w celu uczestnictwa w serwisie ASEKUREO dokonał Rejestracji,

Rejestracja – proces stworzenia przez Oferenta indywidualnego konta w ASEKUREO, poprzez wypełnienie formularza na stronie www.asekureo.pl/rejestracjaagenta, gdzie wymagane jest podanie następujących danych:

Imię i nazwisko Oferenta, miejsce zamieszkania/siedziba, firma Oferenta potwierdzona skanem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)nr telefonu kontaktowego, adres email, nr NIP(potwierdzony skanem decyzji o nadaniu NIP), REGON (potwierdzony skanem decyzji o nadaniu regon), NR LICENCJI(potwierdzony skanem decyzji), upoważnienie zakładu/zakładów ubezpieczeń (potwierdzone skanem) , oznaczenie zakładu/zakładów ubezpieczeń które Oferent reprezentuje, na podstawie posiadanych upoważnień (potwierdzonych skanem upoważnień zakładów ubezpieczeń, które reprezentuje) oraz opcjonalnie adres strony www Oferenta.

Użytkownik – osoba korzystająca z ASEKUREO, kierująca Zapytanie.

Zapytanie - daneprzekazane przez Użytkownika za pośrednictwem ASEKUREO, jako podstawa do stworzenia przez Oferenta oferty produktu ubezpieczeniowego skierowanej do Użytkownika lub jako pytanie o dodatkowe informacje dotyczące produktu ubezpieczeniowego.

Oferta – oferta w rozumieniu polskiego prawa cywilnego, przygotowana przez Oferenta w odpowiedzi na Zapytanie.

Kredyt– jednostka rozliczeniowa umożliwiająca Oferentowi składanie Ofert na podstawie Zapytań Użytkownika. Kurs przeliczenia Kredytu do waluty PLN określny jest przez Usługodawcę na stronie serwisu ASEKUREO.

KontoOferenta –indywidualne konto Oferenta, które zostaje założone w ASEKUREO po poprawnym procesie Rejestracji.

Opłata – kwota wyrażona w Kredytach na rzecz Usługodawcy stanowiąca jego wynagrodzenie, wymagana do opłacenia przez Oferenta, przed złożeniem Oferty w odpowiedzi na dane Zapytanie. Sposób obliczenia kosztu każdego Zapytania określony jest w cenniku ASEKUREO, umieszczonym na stronie www.asekureo.pl jako załącznik 1 do niniejszego regulaminu.

Kara Umowna - kara umowna płatna przez Oferenta na rzecz Usługodawcy w wysokości 1000 zł za każde naruszenie postanowienia Regulaminu powołującego się na Karę Umowną, z zachowaniem prawa Usługodawcy do odszkodowania przenoszącego wysokość Kary Umownej.

 

§ 2

RODZAJ I ZAKRES USŁUGI

 

1.     Z chwilą Rejestracji następuje zawarcie przez Oferenta i Usługodawcę umowy o korzystanie z ASEKUREO na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.     Przedmiotem umowy jest udostępnienie Oferentowi przez Usługodawcę usługi uczestnictwa w ASEKUREO umożliwiającej pozyskiwanie klientów poprzez otrzymywanie powiadomień o Zapytaniach pocztą elektroniczną (a za dodatkową opłatą określoną w cenniku na stronie www.asekureo.pl także wiadomością SMS na podany nr telefonu) i składanie za pośrednictwem ASEKUREO Ofert w odpowiedzi na te Zapytania. 

3.     Po zalogowaniu na swoje Konto Oferent, uzyskuje wgląd w Zapytania przekazane przez Użytkowników. 

4.     Zarówno powiadomienia o Zapytaniach jak i Zapytania filtrowane są zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi przez Oferenta.

5.     Korespondencja Oferenta z wybranymi przez siebie Użytkownikami następuje z poziomu Konta Oferenta. 

6.     Oferty składa się w odpowiedzi na Zapytanie. 

7.     Pod rygorem Kary Umownej, w okresie uczestnictwa w ASEKUREO oraz w okresie 2 lat po dacie ustania tego uczestnictwa Oferent powstrzyma się od jakichkolwiek kontaktów z Użytkownikiem ASEKUREO przy wykorzystaniu innych środków niż ASEKUREO. 

8.     Oferent uzyskuje możliwość złożenia Oferty po dokonaniu zakupu puli Kredytów, o wartości większej lub równej kosztowi złożenia danej Oferty. 

9.     Koszt złożenia Oferty - rozliczany w Kredytach - uzależniony jest od właściwości Oferty i ustalany jest przez Usługodawcę, w oparciu o obiektywne kryteria, niezwłocznie po sprecyzowaniu szczegółów Oferty przez Oferenta.

10.   Akceptując koszt złożenia Oferty, Oferent zobowiązuje się do sporządzenia oraz umieszczenia Oferty ubezpieczenia w ASEKUREO w terminie określonym w Zapytaniu. 

11.   W odpowiedzi na jedno Zapytanie, Oferent nie może złożyć dwóch konkurencyjnych Ofert jednego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. 

12.   Oferty Oferenta muszą określać termin związania ofertą (przynajmniej 7-dniowy). 

13.   Oferty Oferenta muszą odpowiadać wymogom stawianym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności art. 66(1) k.c., a jeśli Oferta kierowana jest do konsumenta, dodatkowo art. 16b ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

14.   Usługodawca nie gwarantuje zawarcia czy wykonania przez Użytkownika umowy dotyczącej danego produktu ubezpieczeniowego. 

15.   Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość i treść danych oraz wypowiedzi umieszczanych w ASEKUREO przez Użytkowników czy Oferentów. 

16.   Jeśli Oferta złożona przez Oferenta zostanie zaakceptowana przez Użytkownika, Oferent uzyskuje wgląd w dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do sporządzenia umowy ubezpieczenia.  

 

§ 3

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  

1.     Usługodawca jest administratorem danych osobowych umieszczanych w ASEKUREO. 

2.     Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach ASEKUREO, w tym przekazania ich Użytkownikom składającym Zapytania za pośrednictwem ASEKUREO. 

3.     Ponadto Usługodawca przetwarza dane osobowe w celach marketingowych, w szczególności kierując do Oferentów zapytania zdefiniowane wg kryterium wspólnego danej grupie Użytkowników lub Oferentów, a ponadto w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji Oferentów. 

4.     Przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim nie jest to konieczne do realizacji usług Usługodawcy w ramach ASEKUREO, dokonywane jest jedynie po wyrażeniu zgody przez osobę, której dane dotyczą. Oferent ma możliwość zmiany swoich danych, usunięcia danych umieszczonych w ofercie oraz usunięcia całego zapytania, poprzez zalogowanie się do własnego profilu. 

5.     Pod rygorem Kary Umownej, Oferent zobowiązuje wobec Usługodawcy, że dane osobowe Użytkowników przetwarzać będzie wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez prawo i jedynie w celu sporządzenia umowy ubezpieczenia zgodnie z zaakceptowaną przez Użytkownika Ofertą. W szczególności Oferent powstrzyma się od kierowania Ofert niezwiązanych z Zapytaniem. 

6.     Zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych, Oferent obowiązany jest uzyskać we własnym zakresie. Pod groźbą Kary Umownej, Oferent zobowiązuje się, że będzie występował o tę zgodę jedynie w zakresie niezbędnym do sporządzenia umowy ubezpieczenia zgodnie z zaakceptowaną przez Użytkownika Ofertą. 

7.     Przekazywanie hasła lub udzielanie dostępu w jakikolwiek inny sposób do panelu Oferenta w serwisie ASEKUREO jest zabronione pod groźbą Kary Umownej. 

 

§4

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1.     Wszelkie reklamacje dotyczące ASEKUREO muszą być zgłaszane na adres email: reklamacje@asekureo.pl w terminie 14 dni od dnia powstania zdarzenia będącego powodem reklamacji. 

2.     Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie. Odpowiedź na reklamację udzielana jest pocztą elektroniczną na adres reklamującego.

 

§ 5

ROZWIĄZANIE UMOWY

 

1.     Strony mogą wypowiedzieć uczestnictwo w ASEKUREO z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia. Z ważnych powodów, a w szczególności w razie ciężkiego naruszenia Regulaminu, uczestnictwo może być wypowiedziane natychmiast. 

2.     Zaprzestanie korzystania z ASEKUREO przez Oferenta nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem uczestnictwa w ASEKUREO. 

3.     Za wyjątkiem sytuacji, gdy następuje to w okolicznościach obciążających wyłącznie Usługodawcę, w razie ustania uczestnictwa w ASEKUREO zakupione Kredyty przepadają bezzwrotnie. 

4.     Każdorazowe naruszenie Regulaminu może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem uczestnictwa w ASEKUREO przez Usługodawcę odmową świadczenia usług w ramach ASEKUREO w przyszłości. 

5.     Ciężkie naruszenie Regulaminu przez Oferenta powoduje ponadto obowiązek zapłaty Kary Umownej. 

6.     Ciężkim naruszeniem niniejszego Regulaminu jest w szczególności:

·                     przedstawienie Użytkownikowi więcej niż jednej oferty przy opłaceniu jednego Zapytania tj. m.in. z wielu towarzystw ubezpieczeniowych w jednym formularzu ofertowym, pomimo wykupienia jednego Zapytania,

·                     wypełnianie Zapytań, jako Użytkownik, w celu sprawdzenia wycen innych Oferentów,

·                     naruszenie zasad uczciwej konkurencji,

·                     stosowanie wobec Użytkowników nieuczciwych praktyk rynkowych,

·                     sprzeczne z prawem przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

·                     inne istotne naruszenie prawa

 

§ 6

PŁATNOŚCI

 

1.     Jednostką rozliczeniową w Usłudze są tzw. Kredyty. Oferent dokonuje płatności za kredyty poprzez system płatności www.dotpay.pl

2.     Koszt Kredytu w PLN określony jest na www.asekureo.pl jako załącznik 1 do niniejszego regulaminu.

3.     Za każdym razem, kiedy Oferent składa Ofertę, pula wykupionych Kredytów pomniejszana jest o umówiony koszt złożenia Oferty. 

4.     Podana w Asekureo cena pojedynczego Kredytu jest ceną brutto. 

5.     Usługa ASEKUREO jest uznawana za wykonaną na rzecz Oferenta z ostatnim dniem każdego miesiąca. Faktury VAT wystawiane są w cyklu miesięcznymi przesyłane pocztą elektroniczną na adres wskazany w toku Rejestracji.

 

§7

METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH

 

1.     W trakcie Rejestracji, do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij” istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych poprzez modyfikację uzupełnionego pola. Wciśnięcie przycisku „Anuluj” umożliwia zakończenie procesu przed dokonaniem Rejestracji.

2.     Po dokonaniu Rejestracji, zmianę oraz podstawowa konfigurację danych profilu Oferenta, można wykonać w Asekureo w zakładce „Moje Konto”.

3.     Zmiany danych podczas procesu Rejestracji, można dokonać poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres biuro@asekureo.pl.

4.     W procesie składania Oferty na własnym profilu, do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij” Oferent ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych poprzez modyfikację uzupełnionego pola.

5.     W procesie składania Oferty, po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól i wciśnięciu przycisku „Wyślij” następuje wyliczenie wysokości Opłaty za złożenie Oferty. Do momentu naciśnięcia przycisku „OK” Oferent ma możliwość powrócenia do modyfikowania zawartości wprowadzonych danych w Ofercie poprzez użycie przycisku „Usuń”.

 

§8

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM ORAZ

 

1.     Korzystanie z ASEKUREO wymaga sprzętu komputerowego i oprogramowania spełniającego następujące, minimalne wymogi: możliwość sprawnego dostępu do Internetu za pośrednictwem przeglądarki internetowej tj. przeglądarka Firefox 3.5+, Chrome, Safari 5+, Opera 11+, Internet Explorer 8+, monitor o rozdzielczości 1024x768  pikseli, włączona obsługa Cookies i Java Script.

2.     W zakresie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej minimalne wymagania obejmują aktywną skrzynkę poczty elektronicznej, gdzie 10kB jest średnią wielkością wysyłanej pojedynczej wiadomości mailowej z Asekureo. W zależności od konfiguracji profilu Użytkownika możliwe jest wysyłanie wielu wiadomości mailowych na skrzynkę poczty elektronicznej Użytkownika.

 

§9

ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

  

Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i treść danych oraz wypowiedzi umieszczanych w ASEKUREO. Niedozwolone jest umieszczanie w ASEKUREO treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących przejaw nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.

 

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     Niniejszy Regulamin można kopiować i zapisywać na komputerze osobistym Użytkownika w dowolnym czasie. 

2.     Zmiany Regulaminu wiążą Oferenta od daty zamieszczenia ich na stronie www.asekureo.pl/regulaminoferenta, chyba że dostawca w wypowie uczestnictwo w ASEKUREO  w najbliższym terminie wypowiedzenia. 

3.     Usługodawca może przechowywać na komputerze Oferenta pliki tekstowe (tzw. cookies), których funkcją jest monitorowanie aktywności Oferenta w ASEKUREO i które Oferent może w dowolnym momencie usunąć. 

4.     Sprawy sporne rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

 


ZAŁĄCZNIK 1

Określanie Opłaty

 

1.      Cena kredytu wynosi 0,50 PLN netto, 0.62 PLN brutto.

2.      Minimalna kwota zakupu kredytów to 12,30 PLN - równowartość 20-tu kredytów.

3.      Cena złożenia oferty na zapytanie jest zmienna i zależy od:

·            typu ubezpieczenia

·            wysokości składki danego ubezpieczenia

i jest wyliczana dla każdego zapytania indywidualnie. Opłata podawana jest do wiadomości Oferenta przed zatwierdzeniem składanej Oferty.

Agent ubezpieczeniowy odpowiada