Regulamin

 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "ASEKUREO" NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW

 

§1
INFORMACJE WSTĘPNE

1.      ASEKUREO jest serwisem internetowym prowadzonym pod adresem www.asekureo.pl przez 4-life Sp. z o.o. (dalej: Usługodawca), ul. Świętojańska 100/1, 81-388 Gdynia, NIP 9581679014, Regon 366854052, o kapitale zakładowym 25000,00 PLN, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000670042 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2.      ASEKUREO prowadzony jest w języku polskim.

3.      W ramach ASEKUREO, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Usługodawca zapewnia dostęp do produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez ubezpieczycieli poprzez reprezentujących ich agentów, którzy zarejestrowali się w ASEKUREO.

4.      Przez Użytkownika Serwisu rozumie się osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, która rejestrując się przy użyciu formularza znajdującego się pod adresem www.asekureo.pl/rejestracja/klient.php stworzyła swój profil w Serwisie jako Użytkownik.

5.      Z chwilą stworzenia przez Użytkownika profilu w ASEKUREO następuje zawarcie przez Użytkownika i Usługodawcę umowy o korzystanie z ASEKUREO na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca nie przewiduje minimalnego okresu, na który umowy może być zawarta. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

6.      Użytkownik powinien zapoznać się z zapisami Regulaminu.

 

§2

RODZAJE I ZAKRES USŁUG

1.      Usługodawca nie świadczy usług jako agent czy broker ubezpieczeniowy.

2.      Świadczenia Usługodawca w ramach ASEKUREO polegają na zapewnieniu platformy wymiany zapytań ofertowych Użytkowników oraz ofert zawarcia umów ubezpieczenia składanych przez zarejestrowanych w ASEKUREO ubezpieczycieli lub reprezentujących ich agentów (dalej: Oferenci).

3.      Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika polega na:

a.       składaniu zapytań o produkt ubezpieczeniowy, który ma się charakteryzować wskazanymi przez Użytkownika cechami,

b.      przeglądaniu ofert ubezpieczycieli,

c.       zawieraniu za pośrednictwem ASEKUREO umów ubezpieczenia przez Użytkowników w odpowiedzi na oferty Oferentów.

4.      Składając zapytanie za pośrednictwem ASEKUREO, Użytkownik wyraża zgodę na przedstawienie mu ofert zawarcia umów ubezpieczania. Korespondencja Użytkownika z wybranymi przez siebie Oferentami następuje z poziomu profilu Użytkownika.

5.      W razie wątpliwości poczytuje się, że akceptując ofertę Użytkownik wiąże się umową ubezpieczenia z Oferentem, który tę ofertę Użytkownikowi złożył. 

6.      Użytkownik przekazuje Oferentowi za pośrednictwem ASEKUREO wymagane dane osobowe celem ujawnienia ich w zawartej umowie.

7.      Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za działania Oferentów, a w szczególności nie gwarantuje, że ich oferty przestawione zostaną w określonym terminie, liczbie i treści.  Usługodawca nie gwarantuje też zawarcia umowy dotyczącej danego produktu ubezpieczeniowego. Na warunkach przestawionych w ofercie, może ona wiązać jedynie Oferenta, który ją złożył.

8.      Usługodawca nie pobiera od Użytkowników żadnych opłat za korzystanie z ASEKUREO.

 

§3

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM ORAZ METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH

 

1.      Korzystanie z ASEKUREO wymaga sprzętu komputerowego i oprogramowania spełniającego następujące, minimalne wymogi: możliwość sprawnego dostępu do Internetu za pośrednictwem przeglądarki internetowej tj. przeglądarka Firefox 3.5+, Chrome, Safari 5+, Opera 11+, Internet Explorer 8+, monitor o rozdzielczości 1024x768  pikseli, włączona obsługa Cookies i Java Script.

2.      W zakresie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej minimalne wymagania obejmują aktywną skrzynkę poczty elektronicznej, gdzie 10kB jest średnią wielkością wysyłanej pojedynczej wiadomości mailowej z ASEKUREO. W zależności od konfiguracji profilu Użytkownika możliwe jest wysyłanie wielu wiadomości mailowych na skrzynkę poczty elektronicznej Użytkownika.

3.      W trakcie Rejestracji, do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij” istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych poprzez modyfikację uzupełnionego pola. Wciśnięcie przycisku „Anuluj” umożliwia zakończenie procesu przed dokonaniem Rejestracji.

4.      Po dokonaniu Rejestracji, zmianę oraz podstawowa konfigurację danych profilu Oferenta, można wykonać w ASEKUREO w zakładce „Moje Konto”.

5.       W procesie składania zapytania na własnym profilu, do momentu naciśnięcia przycisku „Zakończ” Użytkownik ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych poprzez modyfikację uzupełnionych pól oraz nawigację pomiędzy poszczególnymi zakładkami formularza Zapytania.

6.      Po umieszczeniu zapytania, Użytkownik ma możliwość jego zamknięcia, przez co stanie się ono niedostępne dla Oferentów. Zamknięcie zapytanie dokonuje się z poziomu profilu Użytkownika.

 

§4

ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

  

1.      Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i treść danych oraz wypowiedzi umieszczanych w Serwisie. Niedozwolone jest umieszczanie w ASEKUREO treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących przejaw nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.

2.      Użytkownik nie może udzielać osobom trzecim dostępu do profilu w ASEKUREO.

  

§5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Usługodawca jest administratorem danych osobowych umieszczanych w ASEKUREO.

2.      Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach ASEKUREO, w tym w celu przekazania ich Oferentom dla potrzeb przygotowania oferty.

3.      Ponadto Usługodawca przetwarza dane osobowe w celach marketingowych, w szczególności kierując do Oferentów zapytania zdefiniowane wg kryterium wspólnego danej grupie Użytkowników, a ponadto w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników.

4.      Przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim nie jest to konieczne do realizacji usług Usługodawcy w ramach ASEKUREO, dokonywane jest jedynie po wyrażeniu zgody przez osobę, której dane dotyczą.

5.      Użytkownik ma możliwość wglądu, zmiany i usunięcia danych, poprzez zalogowanie się do własnego profilu Użytkownika.

 

§6

ROZWIĄZANIE UMOWY

1.      Usługodawca może bez wskazania przyczyn wypowiedzieć umowę o korzystanie z ASEKUREO, z zachowaniem terminu tygodniowego. Z ważnych powodów, umowa może być wypowiedziana natychmiast.

2.      Zaprzestanie korzystania z ASEKUREO przez Użytkownika nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy.

3.      Użytkownik może wypowiedzieć umowę natychmiast, usuwając swój profil w Serwisie.

4.      Niezależnie od powyższego, Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy o korzystanie z ASEKUREO oświadczeniem złożonym w terminie 30 dni od daty rejestracji w ASEKUREO.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Usługodawca może przechowywać na komputerze Użytkownika pliki tekstowe (tzw. cookies), których funkcją jest monitorowanie aktywności Użytkownika w ASEKUREO i które Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć.

2.      Niniejszy Regulamin można kopiować i zapisywać na komputerze osobistym Użytkownika nieodpłatnie w dowolnym czasie.

3.      Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą korzystając z formularza zlokalizowanego pod adresem www.asekureo.pl/kontakt emailem na adres kontakt@asekureo.pl.

4.      Reklamacje dotyczące funkcjonowania ASEKUREO, można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@asekureo.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w najkrótszym możliwym terminie, a odpowiedź wysyłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

5.      Stosunki prawne z tytułu uczestnictwa w ASEKUREO podlegają prawu polskiemu.

6.      Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygają sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę strony pozwanej lub ze względu na miejsce wykonania usług w ramach ASEKUREO. Odrębną umową strony mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie wybranego sądu polubownego.

7.      Zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie www.asekureo.pl/regulamin przesyłane na ujawnione w toku rejestracji adresy e-mail Użytkowników.

 

Polityka dotycząca Ciasteczek
 
Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do 4-Life Sp. z o.o., dalej Stron Witryny.
Przez używanie Stron Witryny użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na używanie przez Strony Witryny ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Stron Witryny.
Użytkownik Stron Witryny może wyrazić uprzednią i świadomą zgodę na cookies poprzez zaakceptowanie konfiguracji usługi lub domyślnych ustawień przeglądarki, której używa. Jeżeli zaś ma zastrzeżenia co do działania cookies i odpowiednio zmieni domyślne ustawienia, oznaczać to będzie niewyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies.
Cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji w charakterze cookies ma wyłącznie charakter prawidłowej realizacji usług Stron Witryny oraz mechanizmów ułatwiających korzystanie z witryny, takich jak zapamiętanie preferencji użytkownika, zapamiętanie danych logowania lub innych informacji o charakterze preferencji użytkownika. Gromadzone dane nie służą ich przetwarzaniu poza celom wskazanym w niniejszym regulaminie oraz polityce prywatności.
Możliwość określenia przez użytkownika strony warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji o charakterze cookies definiują możliwości techniczne tzw. przeglądarek internetowych. Informacja dla konfiguracji najbardziej popularnych przeglądarek znajduje się w sekcji FAQ Stron Witryny [lub poniżej].
Użytkownik akceptujący niniejszy regulamin wyraża zgodę na funkcjonowanie cookies w ramach Stron Witryny z zastrzeżeniem możliwości technicznego wyłączenia cookies (nie wyrażenia zgody) zgodnie z ustawieniami własnej przeglądarki
 
Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 
Co to są ciasteczka?
 
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze użytkownika, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzane są różne Strony Witryny. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Czasami w plikach znajdują się informacje, które służą ułatwieniu użytkowania danej witryny.
 
Do czego używane są ciasteczek?
Strony Witryny używają ciasteczek w różnych celach:
  • by Strony Witryny działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu,
  • aby lepiej dopasować treści [i, lub] reklamy dostępne na Stronach Witryny do preferencji użytkownika,
  • do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.
Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.
 
Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?
 
Na Stronach Witryny mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na urządzeniu użytkownika jedynie podczas korzystania ze Stron Witryny. Ciasteczka stałe pozostają na urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy zostaną usunięte.
 
Czy używane są ciasteczka podmiotów trzecich?
 
Tak, korzystając ze Stron Witryny użytkownik może otrzymywać ciasteczka pochodzące od podmiotów trzecich wynikających z technologicznego ułożenia komponentów. Cel, użytkownie i sposób gromadzenia danych w ramach ciasteczek jest spójny i analogiczny jak Stron Witryny. Więcej informacji na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.
 
W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?
 
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Można jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na urządzenie użytkownika. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zablokowane zostanie używanie przez Strony Witryny ciasteczek, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Stron Witryny, na przykład może nie być w stanie odwiedzenie pewnych obszarów Stron Witryny bądź brak możliwości otrzymywania spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwia to także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości Stron i usług Stron Witryny.
 
Jak wyłączyć cookies?
 
Aby wyłączyć obsługę ciasteczek (cookies) w przeglądarce należy wykonać opisane poniżej czynności z uwzględnieniem używanej przeglądarki:
 
Przykład: Google Chrome:
 
W prawym górnym rogu kliknąć w symbol ustawień
 
W otwartym menu wybrać opcję „Ustawienia”. W otwartym oknie na samym dole będzie przycisk „Pokaż ustawienia zaawansowane”. Wówczas pojawi się kilka dodatkowych pozycji. Kliknąć w link „Ustawienia treści” w polu „Prywatność”.
 
W otwartym nowym oknie wybrać opcję „Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn”. 
 
Można też wcisnąć przycisk „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” i w otwartym oknie kliknąć „Usuń wszystkie” – to usunie wszystkie dotychczas zapisane na komputerze pliki cookies.
 
Można też zablokować obsługę ciasteczek na określonej witrynie. W tym celu pozostawić zaznaczoną opcję „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)”, ale kliknąć w przycisk „Zarządzaj wyjątkami”. W nowo otwartym oknie wpisać kluczową część adresu witryny (np. „adreswitryny” dla „adreswitryny.com”) i wybrać opcję „blokuj”, po czym kliknąć przycisk gotowe.
 
Przykład:Microsoft Internet Explorer
 
W najnowszych odsłonach przeglądarki Microsoft Internet Explorer domyślnie schowany jest pasek menu. Aby go otworzyć należy wcisnąć lewy klawisz Alt lub F10 i wybraćz menu opcję „Narzędzia”, a z otwartego menu ostatnią pozycję „Opcje internetowe”:
 
Po zatwierdzeniu w otwartym oknie wybrać zakładkę „Prywatność”, a później kliknąć w przycisk „Zaawansowane”.
 
W otwartym okienku zaznaczyć wszystkie opcje dotyczące blokowania ciasteczek.
 
Można też wykasować wszystkie dotychczas zapisane dane witryn. W tym celu w otwartym wcześniej oknie „Ustawienia internetowe” kliknąć w zakładkę „Ogólne” i tam wybrać opcję „Usuń” .
 
W nowo otwartym oknie zaznaczyć opcję i kliknąć w „Usuń”.
 
Zaznaczona opcja „Zachowaj dane ulubionych witryn sieci Web” pozwala na zachowanie danych witryn, które są wpisane w zakładce „Ulubione”. Jeśli nie nastąpi jej odznaczenie, ciasteczka nie zostaną usunięte ze wszystkich witryn.
 
Przykład:Mozilla Firefox
 
W najnowszych odsłonach przeglądarki Mozilla Firefox domyślnie schowany jest pasek menu. Aby go otworzyć należy wcisnąć lewy klawisz Alt lub F10 i wybieramy z menu pozycję „Narzędzia”, a tam „Opcje”:
 
W otwartym oknie wybrać zakładkę „Prywatność”.
 
W tym oknie zmienić opcje widoczną pod nazwą „Program Firefox:” którą zmienić na „będzie używał ustawień użytkownika”.
 
Nieco niżej odznaczyć opcję „Akceptuj ciasteczka”. Po tych zabiegach kliknąć w przycisk OK.
Można też pozostawić włączoną opcję „Akceptuj ciasteczka” ale zablokować je na konkretnej witrynie. W tym celu kliknąć w przycisk „Wyjątki” widoczny na powyższym zrzucie ekranu i w nowo otwartym oknie uzupełniamy adres witryny i kliknąć w przycisk „Blokuj”.
 
Można też wyczyścić wszystkie dotychczas zgromadzone ciasteczka. W tym celu w głównym menu (po wciśnięciu F10 lub lewego klawisza Alt) wybrać ponownie „Narzędzia”, a tam „Wyczyść historię przeglądania”.
 
W nowo otwartym oknie wybrać „wszystko” w polu „Okres do wyczyszczenia” oraz zaznaczyć opcję „Ciasteczka” odznaczając pozostałe pola dotyczące czyszczenia.
 
Wybór zatwierdzić przyciskiem „OK”.
 
Opera
 
W przeglądarce Opera kliknąć w przycisk „Opera” znajdujący się w lewym górnym rogu okna przeglądarki lub wcisnąć lewy klawisz Alt. W otwartym menu wybrać opcję „Ustawienia”, a później „Preferencje…”
 
W nowo otwartym oknie wybrać zakładkę „Zaawansowane”, a później z listy zamieszczone w lewej części okna wybrać „Ciasteczka”.
 
Zaznaczyć opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek” i kliknąć w przycisk „OK”.
 
Można też wyczyścić wszystkie dotychczas zebrane ciasteczka wybierając opcję „Zarządzaj ciasteczkami”. W nowo otwartym oknie należy konsekwentnie klikać w przycisk „Usuń” dla każdej pozycji.
Agent ubezpieczeniowy odpowiada